Algoritmi za urejanje

Iz R2Wiki
Skoči na: navigacija, iskanje

Urejanje splošno

 • Applet Page for Sorting - stran, kjer je z appleti predstavljena večina algoritmov za urejanje, podrobnejši opisi in kode
 • Sorting Algorithms - stran, kjer so s pomočjo appletov predstavljena delovanja različnih algoritmov za urejanje
 • Sorting Algorithms - povezava na razlage različnih algoritmov za urejanje v nemškem jeziku
 • Sorting Algorithms - povezava do razlage različnih algoritmov za urejanje v nemškem jeziku
 • Sorting Algorithms - stran, kjer so predstavljeni različni algoritmi za urejanje (kratke predstavitve različnih urejanj, implementacije in animacije)
 • Sorting Algorithms – stran, kjer so predstavljeni različni algoritmi za urejanje (predstavljene so časovne zahtevnosti, kratke predstavitve posameznih algoritmov za urejanje)
 • Sorting Algorithms - povezave na predstavitve različnih algoritmov za urejanje (analiza algoritmov, koda)

Urejanje z vstavljanjem (Insertion sort)

 • povezava + kratek (dve vrstici) opis tega, kaj lahko najdemo na tej povezavi v zvezi z urejanjem z vstavljanjem
 • Urejanje z vstavljanjem - Na tej povezavi najdemo animacijo algoritma »urejanje z vstavljanjem« in javansko kodo tega algoritma.
 • Navadno vstavljanje -če kliknemo na povezavo najdemo opis algoritma za urejanje z navadnim vstavljanjem.
 • Urejanje z vstavljanjem Tu najdemo postopke urejanja z vstavljanjem(Naloga 115), mehurčki(Naloga 117) in izbiranje(Naloga 116). Postopek hitrega urejanja najdemo v nalogi 112.
 • Insertion Sort Na strani lahko najdemo opis urejanja z vstavljanjem, grafičen prikaz postopka, javansko kodo ter nekaj o časovni zahtevnosti algoritma.
 • Insertion Sort Na povezavi lahko najdemo opis algortima Insertion sort, javansko implementacijo in primerjavo z ostalimi algoritmi za urejanje.
 • Insertion Sort Na strani najdemo opis algoritma Insertion sort z razlago in primerom urejanja algoritma.
 • Insertion Sort Na strani je prikazan potek algoritma Insertion Sort z grafičnim primerom.
 • Insertion SortNa strani Insertion Sort je predstavjena dokumentacija funkcije in primer v javanski kodi.
 • Urejanje z vstavljanjem Na strani so kratki opisi in povezave na nadaljne strani v zvezi z urejanjem z vstavljanjem in urejanjem po delih.
 • Insertion Sort - na tej strani se nahaja aplikacija in algoritem za urejanje z vstavljanjem; v rubriki "Sort kind" izberite "Insertionsort"
 • Programček, ki nazorno ilustrira urejanje z vstavljanjem
 • Insertion Sort - the teaching aid - Učni pripomoček za prikaz postopka urejanja z vstavljanjem. Grafični prikaz je dopolnjen s podrobno razlago začetnih korakov. Poleg pisne lahko izberemo tudi glasovno razlago (v angleščini).
 • Insertion Sort - kratek opis algoritma in javina animacija urejanja z vstavljanjem v številski tabeli s komentarji korakov
 • Insertion Sort - kratek opis algoritma in razlaga posameznih korakov delovanja na primeru v nemščini

Urejanje z izbiranjem (Selection sort)

 • povezava + kratek (dve vrstici) opis tega, kaj lahko najdemo na tej povezavi v zvezi z urejanjem z izbiranjem
 • Urejanje z izbiranjem - Na tej povezavi najdemo razlago algoritma »urejanje z izbiranjem«, njegovo izvorno kodo in dodatne povezave strani, ki nam ta algoritem podrobneje predstavijo.
 • Selection Sort Na strani najdemo opis urejanja z izbiranjem, grafičen prikaz postopka, javansko kodo ter analizo časovne zahtevnosti algoritma.
 • Selection Sort Zelo dober prikaz skozi javansko kodo! Je potrebno samo start pritisnati! :)
 • Urejanje podatkov Predstavitev urejanja podatkov, različne implementacije (prosojnice v nemškem jeziku)
 • Urejanje z izbiranjem Kratka predstavitev algoritma urjanja z izbiranjem v nemeškeme jeziku
 • Selection sort tu lahko najdemo vse kar je v zvezi z urejanjem z izbiranjem,demonstracija selection sort+koda
 • Selection Sort - na tej strani se nahaja aplikacija in algoritem za urejanje z izbiranjem; v rubriki "Sort kind" izberite "Selectsort"
 • Selection Sort - javina animacija, ki ureja z izbiranjem naključno tabelo števil in kratko razlago
 • Selection Sort - the teaching aid - Učni pripomoček za prikaz postopka urejanja z izbiranjem. Grafični prikaz je dopolnjen s podrobno razlago začetnih korakov. Poleg pisne lahko izberemo tudi glasovno razlago (v angleščini).
 • Selection Sort- opis urejanja z izbiranjem, algoritem, prednosti in slabosti urejanja, primer, animacija

Urejanje z mehurčki (Bubble sort)

 • Bubble sortTukaj najdemo dva algoritma in povezave na sorodne strani ter animacijo urejanja z mehurčki.
 • Bubble sortTukaj dobimo javansko kodo za urejanje z mehurčki in prikaz na konkretnem primeru.
 • Urejanje z mehurčki - Na tej povezavi najdemo opis (predstavitev) algoritma »urejanje z mehurčki« in njegov prikaz delovanja na primeru.
 • Bubble sort Opis, grafičen prikaz urejanja z mehurčki, javanska koda ter analiza časovne zahtevnosti algoritma.
 • Bubble Sort - the teaching aid - Na tej strani je animacija, ki pokaže, kako poteka bubble sort. Grafični prikaz je dopolnjen s podrobno razlago začetnih korakov. Poleg pisne lahko izberemo tudi glasovno razlago (v angleščini).
 • BubbleSort-na tej strani je prikazana koda za urejanje z mehurčki s primerom
 • BubbleSort Matematični pogled na urejanje z mehurčki
 • BubbleSort tu se nahajajo razredi bubble sort in aplikacija
 • Bubble Sort - na tej strani je prikazna koda za bubble sort in aplikativni prikaz, kako poteka urejanje z mehurčki
 • Bubble Sort - na tej strani je prikazna animacija delovanja kode in grafični prikaz izbiranja z mehurčki.
 • Urejanje z mehurčki - to je povezava do strani, kjer je opisan algoritem z mehurčki in zapisana je koda algoritma v različnih programskih jezikih
 • Bubble Sort - nazorni prikaz urejanja z mehurčki

Hitro urejanje (Quick sort)

 • Quick sort - na naslovu najdemo opis hitrega urejanje, grafičen prikaz postopka, javansko kodo ter analizo časovne zahtevnosti algoritma.
 • Quick-Sort -na strani najdemo algoritem hitrega urejanja in primer opisan po korakih.
 • Quick-Sort -primeri in analiza algoritma hitrega urejanja
 • Quick Sort - Hitro urejanje, opis algoritma javanska implementacija, animacija.
 • Hitro urejanje- na naslovu najdemo opis hitrega urejanja in urejanja z zlivanjem. Oba sta podprta s primerom in ponazorjana z drevesom stanj.
 • Quick-Sort Matematični pogled na hitro urejanje
 • Quicksort grafični prikaz delovanja algoritma Quicksort (hitro urejanje)
 • Quick Sort - na tej strani je prikazna koda za Quick sort in aplikativni prikaz, kako poteka hitro urejanje; v rubriki "Sort kind" izberite "Quicksort"
 • Quick Sort Grafični prikaz delovanja hitrega urejanja.
 • Različica, imenovana randomized quick-sort (glej str.6)
 • Algorithms in Action - Prikaz poteka algoritma za hitro urejanje - grafični prikaz ob označevanju korakov v kodi algoritma. Izbiramo ogled podrobnejših ali splošnejših korakov, s tem da razširimo ali strnimo kodo. Sprožamo posamezne korake ali celotno urejanje.
 • Quick Sort - kratek opis algoritma, javina animacija hitrega urejanja v številski tabeli, opisi korakov; izberemo si število elementov in pivot
 • Še ena verzija algoritma Quick sort - prikaz hitrega urejanja
 • Quick Sort - opis hitrega urejanja, algoritem, prednosti in slabosti urejanja, primer, animacija

Urejanje z zlivanjem (Merge sort)

 • Merge sort - na naslovu najdemo opis urejanja z zlivanjem, grafičen prikaz postopka, javansko kodo ter analizo časovne zahtevnosti algoritma.
 • Merge Sort- Obširna razlaga Urejanja z zlivanjem, skupaj z algoritmom, matematično analizo, optimizacijo postopka in primerjavo z drugimi postopki.
 • Merge Sort- Razlaga Urejanja z zlivanjem z grafičnim prikazom postopka.
 • Merge Sort - implementacija algoritma Merge Sort (Urejanje z zlivanjem) v javi
 • Merge Sort - kratek opis algoritma, javina animacija in komentar urejanja številske tabele z zlivanjem
 • Merge Sort - kratek opis algoritma in grafičen prikaz algoritma v nemškem jeziku
 • Merge Sort - primer enostavnega urejanja z zlivanjem v javi, implementacije algoritmov v različnih programskih jezikih
 • Merge Sort - Opis, koda in časovna odvisnot urejanja z zlivanjem v angleškem jeziku.
 • Merge Sort - Opis in časovna odvisnost urejanja z zlivanjem. Predstavljenih je veliko zgledov na podatkih v tabeli. Stran je v angleškem jeziku.
 • Merge Sort - Zelo dobra Power Point predstavitev z osnovnim opisom urejanja z zlivanjem. Prikazanih je veliko zgledov. Stran je v angleškem jeziku.

Urejanje s stresanjem (Shake sort)

 • Stresajoče urejanje- Algoritem si zapomni, če je bila potrebna zamenjava in kje je bila potrebna, razvršča tudi dvosmerno.
 • Shake sort - razlaga na primeru in zapis v javanski kodi
 • Shake sort - kratka razlaga v nemščini in implementacija.

Dvosmerno urejanje z mehurčki (Bi-directional Bubble sort)

Urejanje s štetjem (Counting sort)

 • Counting sort - linearen algoritem za urejanje elementov iz končne množice M (primer cela števila iz nekega intervala). Na tej strani najdemo kratek opis in applet, ki kaže delovanje tega algoritma.
 • Urejanje s štetjem - Stran, kjer je razložen ta princip urejanja. Podana je demonstracija urejanja in pomoč pri uporabi appletov.

Korensko urejanje (Radix sort)

 • Radix sort - algoritem je primeren za urejanje celih števil. Ureja števila po cifrah od najmanj pommebnega do najbolj pomebnega. Na tej strani najdemo kratek opis in applet, ki kaže delovanje tega algoritma. (Opomba: sestavni del Radix sort je Counting sort).
 • Radix sort - vse, kar bi radi vedeli o algoritmu.
 • Radix sort - Hitri vodnik o korenskem urejanju: kaj je in kako deluje.
 • Radix sort - angleška stran wikipedije korenskega urejanja
 • Radix sort - nemška stran wikipedije korenskega urejanja
 • Radix sort - predstavitev algoritma, prikazana s primerom (in idejo v javi)

Urejanje s kopico (Heap sort)

 • Urejanje s kopico - opis urejanja, prikaz postopka, javanska koda ter analizo časovne zahtevnosti algoritma.
 • Urejanje s kopico - Opis analize(slikovni prikaz), algoritma in statične metode v Javi.
 • Urejanje s kopico - Algoritem za urejanje s kopico, časovna zahtevnost algoritma in postopek.
 • HeapSort - grafični prikaz algoritma (HeapSort - Urejanje s kopico)
 • HeapSort - algoritem, analiza algoritma, časovna analiza
 • Heap Sort - kratek opis algoritma, javina animacija in komentar urejanja s kopico; izberemo število vozlišč z naključno generiranimi celimi števili
 • Heap Sort - angleška stran wikipedije urejanja s kopico
 • Heap Sort - prikaz urejanja s kopico, prikaz ideje algoritma v javi
 • Heap Sort - stran, kjer je predstavljeno urejanje s kopico, implementacija, demonstracija urejanja
 • Heap Sort - stran, kjer je predstavljeno urejanje s kopico, simulacija, implementacija, program
 • Heap Sort - stran, kjer je predstavljeno urejanje s kopico, vstavljanje elementa, algoritem, implementacija
 • Heap Sort - stran, kjer je predstavljeno urejanje s kopico
 • Heap Sort - stran, kjer je predstavljeno urejanje s kopico, algoritem

Urejanje z vstavljanjem s padajočim prirastkom (Shell sort)

 • Sorting algorithms Shellsort - stran, kjer je predstavljena ena starejših tehnik urejanj algoritmov (primer urejanja z vstavljanjem s padajočim prirastkom, implementacija in simulacija)
 • Shell sort - stran, kjer je predstavljeno urejanje z vstavljanjem s padajočim prirastkom. Zelo dobro je predstavljen primer korak po koraku.
 • Shell sort - angleška stran wikipedije, kjer je predstavljeno urejanje z vstavljanjem s padajočim prirastkom.
 • Shell sort - stran, kjer se nahaja animiran prikaz urejanja z vstavljanjem s padajočim prirastkom.
 • Shell sort - stran, kjer je opisan algoritem za urejanje z vsavljanjem s padajočim prirastkom.
 • Shell sort - stran, kjer je zelo slikovito s slikicami in s kodo napisano v Javi predstavljen algoritem za urejanje z vstavljanjem s padajočim priprastkom.
 • Shell sort - stran, kjer je algoritem s pomočjo grafike, kjer vidiš, kaj algoritem dela in hkrati ti obarva del programa, ki naredi tisti korak.
 • Shell sort - vse o Shell sortu, od zgodovine, animacij, priporočenih knjig...
 • Shell sort - stran, kjer je predstavljeno urejanje z vstavljanjem s padajočim prirastkom. Prikazan je grafični potek urejanja in implementacija algoritma v C programu in programu Visual Basic.
 • Shell sort - stran, kjer je nazorno predstavljeno vstavljanje s padajočim prirastkom
 • Shell sort - stran, kjer je z appletom nazorno predstavljeno vstavljanje s padajočim prirastkom

Še ne naveden algoritem 2(Angleško ime)

Še ne naveden algoritem ...(Angleško ime)